Home » Služby

Služby

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb. a přílohou č. 1 této vyhlášky

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika (školní zralosti, dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje, specifických poruch učení a chování – SPUCH a žáků s výukovými problémy, mimořádného nadání žáků).
 • Diagnostika jako podklad pro specializovanou péči o žáky se SPUCH.
 • Diagnostika pro pomoc žákům v případech komplikací při volbě další školy či povolání, při reorientaci a přestupu na jinou střední školu, žáků s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.
 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.
 • Krátkodobá reedukace žáků se SPUCH, vyžadujích odborně mimořádně náročnou péči.
 • Krátkodobá individuální práce se žáky osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Kariérové poradenství.
 • Krátkodobé poradenské nebo terapeutické vedení rodin (v případech problémů negativně ovlivňujících vzdělávání).
 • Poradenské konzultace a krátkodobé vedení pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny.
 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence.
 • Příprava podkladů pro inidividuální a skupinovou integraci žáků se SPUCH.
 • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům, vto. pomoci s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů.
 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.
 • Spolupráce se středisky výchovné péče (žáci se specifickými poruchami chování).

Kontakt

ID datové schránky: m2wrqu9

Pardubice
Sukova třída 1260
tel.: 466 410 327

Chrudim
Poděbradova 842
tel.: 469 621 187

Mapa