Home » Pro maturanty

Pro maturanty

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
(PUP MZ).

 • Žáci se zdravotním postižením nebo se zdravotním znevýhodněním mají v souladu s §20 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb. vyhlášky č. 173/2014 Sb.,  vyhlášky č. 214/ 2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016, vyhlášky č.311/2016, vyhlášky č. 243/2017 a vyhlášky č. 232/2018 právo konat maturitní zkoušku za uzpůsobení podmínek odpovídající jeho potřebám.
 • Uzpůsobení podmínek maturity je možné přiznat na základě vyšetření školského poradenského zařízení (PPP) především těm žákům, kteří již v minulosti měli diagnostikovanou poruchu učení nebo poruchu pozornosti (sledovanou především již během základní školy) a byli v péči školského poradenského zařízení.
 • Žáci, s tělesným nebo smyslovým postižením se musí obrátit na příslušné SPC, v jehož péči jsou.
 • Pro žáky, kteří byli v minulosti v péči jiné PPP než PPP Pardubice, je k vyšetření nutné dodat předchozí kopie zpráv z vyšetření.
 • Doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky vyplývající z vyšetření žáka musí žák odevzdat své střední škole nejpozději do 1. prosince pro jarní zkušební období, nejpozději do 25. června pro podzimní zkušební období (viz. vyhláška).
 • Elektronicky žáka do systému CERMAT zadává pouze proškolený pracovník PPP.
 • Žádost podává zletilý žák – maturant (případně zákonný zástupce žáka – maturanta).
 • PPP může klienta k vyšetření objednat až do 3 měsíců ode dne podání žádosti o vyšetření, proto doporučujeme podat žádost o vyšetření včas.
 • Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok.
 • V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním
 • Uzpůsobení spočívá pouze v úpravě podmínek maturitní zkoušky (např. prodloužení času, používání pomůcek jako např. PC, formální úpravy textu). Nejedná se o ulehčení maturitních otázek nebo mírnější hodnocení výkonů maturanta.
 • K vyšetření je nutno dodat vyplněný „Dotazník pro školu k žádosti o vypracování doporučení pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky“PDF, DOCX
  Bez vyplněného „Dotazníku“ nebude doporučení k maturitě vystaveno.

Kontakt

ID datové schránky: m2wrqu9

Pardubice
Sukova třída 1260
tel.: 466 410 327

Chrudim
Poděbradova 842
tel.: 469 621 187

Mapa